Vegeta

Vegeta is a powerful saiyan and begherat why gh cbvfbvbcv b  v bh,bjnvcbmn  j j,nhhgkhgjjklj kohmlbjoghknmnbknbjbkpbhvfocnhbjhxvnnmnvhb